કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
"VIDYAVIHAR", OPP. ITI, BHAVNAGAR ROAD, AMRELI, GUJARAT, INDIA, PIN CODE 365601
You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.
   

kamani

Trustee & Faculty
 
Useful Area
--> Topper List
--> List of Holidays
--> Contact Manager
--> Useful Websites
--> Syllabus
--> Achievment
--> New Addmission
--> Fees Payment
 
Registration Open For BSC Sem-5
   
Microsoft Team Login Credentials

kamani

Welcome
...more
Latest News
01/04/2023 -

બી. એ. સેમેસ્ટર - ૬ નાં ઇન્ટરનલ માર્કસના ચેક લીસ્ટ બાબત.

27/03/2023 -

બી. સી. એ. તથા બી.એસસી. સેમેસ્ટર - ૬ નાં ઇન્ટરનલ માર્કસના ચેક લીસ્ટ બાબત.

17/03/2023 -

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ થી બોયઝ હોસ્ટેલ માં પ્રવેશ બાબત.

22/02/2023 -

G 20 Summit - 2023 અંતર્ગત કૉલેજ માં યોજાનાર સૂચિત કાર્યક્રમોની યાદી.

15/02/2023 -

સેમેસ્ટર - ૨ નાં પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા બાબત.

 
Quotable Quotes
      Let your life lightly dance on the edges of Time like dew on the tip of a leaf.
- Rabindranath TagorePhoto Gallery
 
 
© reserved by કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, AHMEDABAD
https://smallseotools.com/ Valid CSS! Valid CSS! Level Double-A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

kamani