કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
"VIDYAVIHAR", OPP. ITI, BHAVNAGAR ROAD, AMRELI, GUJARAT, INDIA, PIN CODE 365601
You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.
   

kamani

Trustee & Faculty
 
Useful Area
--> Topper List
--> List of Holidays
--> Contact Manager
--> Useful Websites
--> Syllabus
--> Achievment
--> New Addmission
--> Fees Payment
 
Registration Open For BSC Sem-5
   
Microsoft Team Login Credentials

kamani

Welcome
...more
Latest News
30/11/2023 -

આ સંસ્થામાં સેમેસ્ટર - ૩ અને ૫ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ની બીજા સત્રની કૉલેજ ફી બાબત.

05/07/2023 -

આ સંસ્થામાં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્કોલરશીપ નાં જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર રાખવા બાબત. 

01/07/2023 -

આ સંસ્થામાં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓ એ મેળવેલ પ્રવેશ રદ કરવા બાબત.

01/07/2023 -

આ સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ એ સૌરાષ્ટ્ર યુનીવર્સીટી માં એનરોલમેન્ટ રદ કરાવવા બાબત.

31/05/2023 -

આ સંસ્થામાં ચાલતા અભ્યાસક્રમો  ની વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ ની ફી બાબત.

17/03/2023 -

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ થી બોયઝ હોસ્ટેલ માં પ્રવેશ બાબત.

 
Quotable Quotes
      Prayer is the key of the morning and the bolt of the evening.
- Mahatma GandhiPhoto Gallery
 
 
© reserved by કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, AHMEDABAD
https://smallseotools.com/ Valid CSS! Valid CSS! Level Double-A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

kamani